اسپیسرهای پلاستیکی و نفوذ آب در بتن
۰۵ مهر

اسپیسرهای پلاستیکی و نفوذ آب در بتن

بتن و بتن مسلح همواره جزء پرکاربردترین مصالح مورد استفاده در ساخت و ساز بوده اند. مدت بهره برداری از هر سازه با طول عمرو کارایی اجزای آن سازه رابطه مستقیم دارد. از مهمترین عوامل موثر بر کاهش دوام المانهای بتنی، نفوذپذیری بتن و خوردگی آرماتور میباشاند.
کاهش راههای نفوذ املاح به داخل بتن، موجب افزایش دوام بتن میشود. رعایت پوشش بتن در کاهش خوردگی آرماتور نقش بسزایی دارد واین امر به کمک اسپیسرها امکان پذیر میباشد. ولی استفاده از اسپیسرها به دلیل ایجاد ناهمگونی با بتن منجر به افزایش نفوذپذیری موضعی می شود. در این پژوهش به روش آزمایشگاهی اثراستفاده از انواع اسپیسرهای رایج پلاستیکی، بر چگونگی تشدید نفوذپذیری در محل قرارگیری اسپیسر بررسی شده است. بر اساس نتایج به دست آمده استفاده از این نوع اسپیسر منجر به افزایش نفوذپذیری موضعی در بتن میگردد. این پدیده می تواند در شرایط محیطی شدید و به خصوص در مناطق حاشیه خلیج فارس منجر به افزایش آسیب پذیری سازه در برابر عناصر مهاجم شود.

عنوان مقاله : بررسی اثر استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی بر نفوذ موضعی آب در بتن
نویسندگان : سید طاها طباطبایی عقدا ، محمدرضا محمدیزاده ، سامان طیبی خرمی

پنجمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران – تهران- مهرماه ۱۳۹۲

.

 

اسپیسرهای مورد استفاده:

.

اسپیسر پلاستیکی بتن - شالمان

اسپیسر پلاستیکی بتن – شالمان

 

.
طرح اختلاط مورد آزمایش:

.

طرح اختلاط آزمایش اسپیسر و نفوذ بتن - شالمان

طرح اختلاط آزمایش اسپیسر و نفوذ بتن – شالمان

.
نتایج آزمایش مقاومت فشاری در شرایط مختلف:

.

مقاومت فشاری بتن - شالمان

مقاومت فشاری بتن – شالمان

.
نتایج آزمایش نفوذپذیری بتن در حضور اسپیسر پلاستیکی:
.
نفوذپذیری بتن با حضور اسپیسر - شالمان

نفوذپذیری بتن با حضور اسپیسر – شالمان

.
بررسی نفوذ آب

.

نفوذ آب در بتن با حضور اسپیسر - شالمان

نفوذ آب در بتن با حضور اسپیسر – شالمان

.
نتیجه گیری

اگر چه استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی جهت رعایت پوشش بتنی آرماتور بسیار مفید است، ولی به طور موضعی افزایش عمق نفوذ را به دنبال خواهد داشت. مطابق با نتایج آزمایشگاهی:  نفوذپذیری برای آزمونه بدون اسپیسر کمترین مقدار و برای آزموناه های دارای اسپیسر ویلبار، ماکسیچیر، و هاردچیر به ترتیب افزایش می یابد.

عمق نفوذ در کنار اسپیسرها  دارای رابطه معکوس با شرایط عمل آوری نمونه ها میباشد. نفوذپذیری در شرایط عمل آوری کارگاهی کمتر از شرایط بدون عمل آوری میباشد.

عمق نفوذ در کنار اسپیسرها با نسبت آب به سیمان  رابطه مستقیم دارد.

استفاده از اسپیسرهای پلاستیکی منجر به تشدید نفوذپذیری موضعی در ناحیه  قرارگیری اسپیسر میگردد.  در نتیجه عناصر مهاجم به سهولت به آرماتور دست مییابند و فرایندهای شیمیایی مخرب بسیار سریع تر از زمان پیشبینی شده آغاز میشود.  این موضوع  پتانسیل خوردگی را می تواند افزایش و عمر سرویس دهی پیش بینی شده سازه را  کاهش دهد.  لذا استفاده از این نوع اسپیسرها جهت سازه های بتنی در شرایط خورنده توصیه نمی شود.

.

راه حل

– پوشش کامل آرماتورها با مواد عایق مناسب در نواحی بکارگیری اسپیسر

– استفاده از اسپیسرهای بتنی و یا تلفیق پلاستیک و سیمان به نحوی که به خوبی با بتن درگیر شده و امکان نفوذ کاهش یابد.

اسپیسر سیمانی بتن - شالمان

اسپیسر سیمانی بتن – شالمان

– عمل آوری مناسب بتن در نواحی بکارگیری اسپیسر

– کاهش نسبت آب به سیمان با استفاده از انواع افزودنی های روان کننده و کاهنده آب

– کاهش نفوذپذیری بتن با استفاده از افزودنی های آب بند کننده بتن

.

. لطفا دیدگاه یا تجربه خود را در رابطه با این مبحث از طریق فرم زیر ارسال فرمایید.

 

پاسخ